Potřebujete poradit?

Poslat zprávu

Máte dotaz či připomínku? Napište nám.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Odpovíme vám ještě dnes, nejpozději však následující pracovní den.

Podmínky užívání serveru prodej.mesec.cz

Úvodní ustanovení

Dodržování těchto podmínek je nezbytným předpokladem jakéhokoli užívání internetového serveru prodej.mesec.cz (dále jen „server“). Kdo server a jeho obsah jakkoli užívá (dále jen „uživatel“), projevuje tím s těmito podmínkami souhlas a zavazuje se je dodržovat. Provozovatel serveru, společnost Internet Info, s. r. o. (dále jen „provozovatel“), si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit; pro užívání serveru jsou změněné podmínky účinné nejpozději od okamžiku jejich uveřejnění na serveru.

Server se nachází pouze v České republice a je určen pro užívání pouze v ní. Užívání serveru se proto řídí výlučně právními předpisy České republiky, a to bez přihlížení k jakýmkoli právním normám, které by určovaly jiné rozhodné právo. Obsah serveru je chráněn autorským právem podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., v účinném znění). Chcete-li kterýkoli uveřejněný materiál převzít dle § 34 odst. 1 písm. c) autorského zákona, případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas provozovatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Provozovatel zveřejňuje na serveru informace o nabídce finančních produktů třetích osob (dále jen „finanční produkty“) a to způsobem a v rozsahu, v jakém informace o nabídkách finančních produktů třetích osob od těchto obdržel.

Provozovatel neodpovídá za úplnost, pravdivost a přesnost informací o finančních produktech zveřejňovaných na serveru. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé uživatelům či třetím osobám v souvislosti s užitím informací zveřejněných na serveru.

Vytvoření příležitosti uzavřít smlouvu

V případě, že uživatel projeví zájem o finanční produkty, může vyplnit kontaktní formulář, který se nachází na serveru, případně přejít na server třetí strany. Vyplněním kontaktního formuláře souhlasí uživatel s tím, aby provozovatel poskytl uživatelem vyplněné údaje partnerovi za účelem vytvoření příležitosti uzavření smlouvy, jejímž předmětem jsou finanční produkty. Vyplněním kontaktního formuláře dále uživatel vyjadřuje souhlas s tím, aby provozovatel či partner zpřístupnili veškerá data a informace, které uživatel do kontaktního formuláře uvedl (včetně osobních údajů), třetím osobám nabízejícím finanční produkty na serveru prezentované, jakož i dalším spolupracujícím třetím osobám, kteří je mají možnost dále využít za účelem nabízení obchodu a služeb. Vyplněním kontaktního formuláře také uživatel vyjadřuje svůj zájem, aby byl v souvislosti s možností uzavření smlouvy ohledně finančních produktů kontaktován i v budoucnu.

Provozovatel neposkytuje služby a produkty nabízené na serveru a není zavázán z případných právních úkonů učiněných uživatelem či třetí osobou, i kdyby došlo na dálku k uzavření smlouvy mezi uživatelem a třetí osobou prostřednictvím serveru.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel zaručuje všem uživatelům ochranu jejich osobních údajů, a to v rozsahu, v jakém je má ve své dispozici. Provozovatel nesbírá žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají uživatelé souhlas k tomu, aby provozovatel s poskytnutými údaji nakládal (mimo výše uvedené zpřístupnění spolupracujícím třetím osobám) v rozsahu nezbytném k řádnému provozování serveru, včetně zpřístupňování jeho obsahu veřejnosti nebo jeho poskytování jiným osobám a správy a archivace jeho obsahu, a to na celou dobu takové činnosti, a dále rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy ohledně finančního produktu, byť se třetí osobou.

Údaje jsou zpracovávány primárně za účelem přípravy nabídky služeb a návrhů smluv pro klienta, za účelem marketingu tj. zasílání informací o stávajících i nových produktech společnosti, počátku různých promo akcí, soutěží apod. a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách společnosti, v platném znění, a to na dobu, než uživatel svůj souhlas způsobem zde uvedeném odvolá. Společnost si vyhrazuje  právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů.

Uživatel, který provozovateli poskytl osobní údaje, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Správcem osobních údajů poskytnutých uživatelem vyplněním kontaktního formuláře je provozovatel. Provozovatel je povinnen dodržovat zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Poskytnutím jakýchkoli dat provozovateli uživatel, který je poskytne, přebírá plnou odpovědnost za to, že je oprávněn tak učinit, aniž by byla porušena jakákoli práva třetích osob. Uživatel zejména nesmí neoprávněně používat osobní data jiných osob, a pokud by tak učinil, nese za takové jednání plnou odpovědnost.

Další ustanovení

Uživatel není oprávněn při využívání serveru používat postupy, které by mohly mít negativní dopad na provoz serveru. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob směřujících neoprávněně vůči serveru.